Regulamin sklepu ... www.skymedia.pl
UWAGA, WAŻNE ! ! !


 Złożenie zamówienia w naszym e-Sklepie oznacza akceptację niniejszego
 regulaminu, a zatem przeczytaj go uważnie przed dokonaniem zakupów.


§1  Informacje o właścicielu serwisu i skepu internetowego.

1. Właścicielem tego Sklepu Internetowego oraz domen: www.skymedia.pl , sat.net.pl , anteny.katowice.pl , anteny.sklep.pl   jest (Sprzedający):
SKYMEDIA Sp.z o.o. z siedzibą 40-078 Katowice, pl.Wolności 9,

Organ, który zarejestrował działalność gospodarczą Spółki :
SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH
WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO ,
Numer w rejestrze (KRS) - 0000168080
2. Kontakt ze sprzedawcami Sklepu internetowego można uzyskać :
a) dzwoniąc pod numer telefonu 32 203 22 66, kom. 601 410 852
 (koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora)
 od poniedziałku do piątku w godz. 9:00- 17:00, w soboty w godz. 9:00- 13:00
b) korzystając z poczty elektronicznej na adres : shop@skymedia.pl
c) korespondencyjnie : SKYMEDIA Sp.z o.o. 40-078 Katowice, pl.Wolności 9

§2  Defnicje i pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

1. Regulamin - niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.skymedia.pl lub sat.net.pl
2. Klient (Kupujący) - pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje zamówienia w ramach naszego sklepu.
3. Sklep internetowy (e-Sklep) - serwis internetowy dostępny pod adresem www.skymedia.pl lub sat.net.pl , za pośrednictwem którego Klient może składać zamówienia.
4. Produkty - towary lub usługi prezentowane w sklepie internetowym www.skymedia.pl lub sat.net.pl
5. Karta produktu - pojedyncza podstrona e-Sklepu zawierająca informacje o pojedynczym produkcie lub zestawie kilku produktów.
6. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj, liczbę i cenę produtów, rodzaj dostawy i płatności, miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego, ect.
7. Dowód zakupu (sprzedaży) - faktura VAT lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późn. zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.
8. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Skymedia Sp. z o.o. (właścicielem Sklepu internetowego www.skymedia.pl lub sat.net.pl ) a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu sklepu internetowego.
9. Kodeks Cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.
(Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami).
10. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej - ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).
11. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dn.18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
12. Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ( Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.)

§3  Postanowienia ogólne.

1. Regulamin niniejszy jest tym, o którym mowa w art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.skymedia.pl lub sat.net.pl
3. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
a) warunki i zasady składania drogą elektroniczną zamówień w ramach e-Sklepu
b) zasady rejestracji i korzystania z konta w ramach e-Sklepu
c) zasady zawierania umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych
 w ramach e-Sklepu.
4. Korzystanie z e-Sklepu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny i komputer, z którego korzysta Klient minimalnych wymagań technicznych dla korzystania z dostępu do internetu i dowolnej przeglądarki internetowej (np. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, ect.).
5. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronach e-Sklepu oraz mogą sporządzić jego wydruk.

§4  Zasady korzystania ze sklepu internetowego.

1. Warunkiem korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.skymedia.pl lub sat.net.pl jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem.
2. Klient korzystający z e-Sklepu zobowiązany jest w szczególności do:
a) korzystania z e-Sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na
 terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu,
 a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci internet,
b) niedostarczania i nie przekazywania treści zabronionych przepisami prawa,
 np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra
 osobiste i inne prawa osób trzecich,
c) korzystania z e-Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania,
 w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania i urządzeń,
d) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach
 e-Sklepu nie zamówionej informacji handlowej (spam),
f) korzystania z e- Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów
 oraz dla Skymedia Sp. z o.o.
g) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach e-Sklepu jedynie
 w zakresie własnego użytku osobistego.
3. Skymedia Sp.z o.o. może pozbawić Klienta prawa do korzystania z e-Sklepu,
lub może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów e-Sklepu w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, przepisów prawa,
w szczególności, gdy Klient:
a) podał w trakcie rejestracji w e-Sklepie dane niezgodne z prawdą, świadomie
 niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa
 osób trzecich,
b) dopuścił się za pośrednictwem e-Sklepu naruszenia dóbr osobistych osób
 trzecich,
c) dopuścił się innych zachowań, które powszechnie uznane są za zachowania
 niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami
 korzystania z sieci internet.
4. Klient, który został pozbawiony prawa do korzystania z e-Sklepu nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Skymedia Sp.z o.o.
5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych i przekazu komunikatów, w związku ze świadczonymi usługami, Skymedia Sp.z o.o. podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w internecie.

§5  Informacja o produktach, ceny produktów.

1. Ilość produktów oferowanych w ramach e-Sklepu jest zmienna i podlega stałej aktualizacji. Skymedia Sp.z o.o. zastrzega sobie możliwość odwołania lub ograniczenia części ekspozycji, zmiany cen lub czasu trwania promocji, lub zmiany asortymentu bez podania przyczyn. Nie może to jednak dotyczyć realizacji zamówień zweryfikowanych i potwierdzonych przez klienta.
2. Informacje o produktach zamieszczone na stronie internetowej e-Sklepu nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego, a jedynie stanowią zaproszenie do składania ofert zakupu tych produktów.
3. Ceny produktów zamieszczone w e-Sklepie podane są w walucie polskiej [PLN]
jako ceny brutto z podatkiem VAT, bez kosztów dostawy

§6  Składanie zamówień, weryfikacja i realizacja zamówień.

1. Skymedia Sp.z o.o. przyjmuje zamówienia składane w dowolny skuteczny sposób a) telefonicznie ( 32 203 22 66 lub kom. 601 410 852),
b) osobiście (w godzinach 9:00-17:00 w dni robocze i 9:00-13:00 w soboty),
c) listownie, lub w formie e-mail: shop@skymedia.pl,
jednakże dla klientów z poza Katowic oraz okolic, najbardziej ekonomiczną
i polecaną formą zamawiania towarów jest
d) korzystanie z naszego e-Sklepu, które możliwe jest przez 24 godziny/dobę.
2. W celu prawidłowego złożenia zamówienia za pośrednictwem e-Sklepu należy wejść na stronę internetową z informacją o danym produkcie, dokonać wyboru przyciskiem "Kup teraz" lub "Dodaj do koszyka" i określić  jego ilości, podejmując kolejne czynności w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
3. W trakcie składania zamówienia - do momentu naciśnięcia końcowego przycisku "Zamawiam" lub "Potwierdź zamówienie" - Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz modyfikacji wyboru produktów i ich ilości.
W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
4. Aby dokonać zakupów w naszym e-Sklepie Klient nie musi się rejestrować (poprzez założenie konta), a jedynie po wypełnieniu zamówienia wpisać jednorazowo w formularzu zamówienia swoje prawidłowe dane kontaktowe celem weryfikacji przez nas zamówienia i dalszej jego wysyłki do Klienta.
Nie ma obowiązku zakładania konta Klienta w naszym e-Sklepie. Jeśli jednak Klient zechce założyć swoje konto Klienta w naszym e-Sklpie, to umożliwi ono dalsze śledzenie stanu realizacji zamówienia, przeglądanie historii zamówień, oraz proste logowanie się przy następnym zamówieniu.
5. Po podaniu przez Klienta korzystającego z e-Sklepu wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia. Podsumowanie zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
a) przedmiotów zamówienia (produktów), nazw i ilości
b) ceny jednostkowej oraz łącznej zamawianych produktów,
c) wybranego przez klienta sposobu dostawy oraz kosztów dostawy,
d) wybranej metody płatności,
e) dane adresowe Klienta i miejscze dostawy zamówionych produktów,
f) inne uwagi i dane, które Klient podawał przy zamówieniu.
6. W celu zakończenia proesu zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku "Zamawiam" lub "Potwierdź zamówienie" .
Akceptacja zamówienia przez Klienta jest równoznaczna ze złożeniem oświadczenia, że bierze na siebie odpowiedzialność za odbiór przesyłki przez osobę pełnoletnią.
7. Warunkiem realizacji złożonego zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia, a w szczególności podanie numeru telefonu stacjonarnego lub komórkowego oraz adresu e-mail, które to dane umożliwiają nam potwierdzenie oraz ewentualną weryfikację zamówienia.
Zamówienia złożone bez podania tych danych będą traktowane jako nieważne.
8. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail potwierdzającą złożenie zamówienia nr .... , zawierające potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia.
9. Zamówienia będą realizowane wyłącznie po pomyślnie przeprowadzonej weryfikacji, która powinna nastąpić w terminie 2-ch dni roboczych od daty złożenia zamówienia. Weryfikacja ta będzie przeprowadzana telefonicznie lub poprzez e-mail. Wraz z weryfikacją zamówienia nastąpi ustalenie lub potwierdzenie dokładnych warunków dostawy.
Skymedia Sp.z o.o. zastrzega sobie możliwość i prawo do rejestracji (nagrywania) rozmów dotyczących realizacji zamówień, celem uniknięcia nieporozumień pomiędzy stronami.

§7  Formy płatności

1. Gotówką za pobraniem. Zapłata za zakupione produkty realizowana jest gotówką w momencie dostarczenia przez listonosza, kuriera, dostawcę lub podczas odbioru przesyłki w Urzędzie Pocztowym. Jest to polecana przez nas forma płatności za przsyłkę, ponieważ możemy ją wysyłać niezwłocznie po weryfikacji zamówienia, oraz Klient ma poczucie bezpieczeństwa transakcji, płacąc za przesyłkę w momencie jej odbioru.
2. Przelewem na konto firmy. Po dokonaniu wszelkich uzgodnień dotyczących zamówienia, klient otrzyma potwierdzenie realizacji wysyłki wraz z podanym numerem konta i kwotą do przelewu. Wysyłka produktów dokonana zostanie najpóźniej w następnym dniu po otrzymaniu zapłaty na konto Skymedia Sp.z o.o.
(skany i faxy dowodu zapłaty nie przyspieszają faktu wysyłki towaru).
UWAGA:
Przed dokonaniem przelewu należy skontaktować się z nami, celem uzgodnienia dostępności towaru, gdyż niektóre towary występują w jednym opisie produktu
np. w różnych kolorach lub wersjach i mogą być aktualnie dostępne tylko w jednym kolorze lub wersji.
3. Gotówką, zapłata i odbiór towaru w siedzibie sklepu. Zapraszamy Państwa do odbioru towarów w sklepie naszej firmy osobiście lub poprzez upoważnione osoby. Prosimy Państwa o uprzednie zgłoszenie obsłudze e-Sklepu terminu odbioru i ewentualnie nazwiska osoby upoważnionej do odbioru.

§8  Warunki dostawy, wysyłka towarów.

1. Produkty zamówione i potwierdzone podczas weryfikacji mogą być dostarczone wyłącznie w miejsce wskazane na zamówieniu. Realizacja wysyłki odbywa się najpóźniej w następnym dniu roboczym po potwierdzeniu zamówienia przy płaceniu gotówką za pobraniem, a w przypadku zapłaty przelewem na konto
lub kartą kredytową, najpóźniej w następnym dniu roboczym po otrzymaniu przelewanej kwoty na konto bankowe Skymedia Sp.z o.o.
2. Zakupy powyżej 1000 zł są dostarczane do klienta na koszt firmy e-Sklepu (dotyczy opłaty za przesyłkę). Klient poza należnością za produkty płaci jedynie ewentualną opłatę za pobranie zapłaty przez dostawcę przesyłki (nie dotyczy to płatności dokonanych przelewem).
3. W przypadku zakupów o wartości mniejszej niż 1000 zł opłatę za przesyłkę pokrywa klient i jest ona doliczana do paragonu lub faktury vat za produkty.
O wysokości kosztów przesyłki Klient jest informowany w chwili wypełniania zamówienia na karcie opcje wysyłki, zgodnie z wyborem Klienta.
4. Za przesyłane z naszego e-Sklepu przesyłki (paczki), pobierane ryczałtowo opłaty zależne są od sposobu ich realizacji. Szczegółowe opłaty za przesyłki opisane zostały na podstronie opłaty za wysyłkę paczek.
5. Przy weryfikacji zamówienia ustalana jest forma realizacji przesyłki, zgodnie wyborem Klienta z zamówienia oraz potwierdzany jest jej koszt .
Dopuszcza się realizację przesyłki firmą kurierską wskazaną przez klienta. Zasadniczo proponujemy: paczki do 10 kg. jako przesyłki usługą priorytetową Poczty Polskiej, natomiast paczki w przedziale 10-30 kg. korzystniej są przesyłane firmą kurierską GLS. Maksymalna waga jednej paczki to 30 kg.
6. Terminy dostarczenia przesyłki do klienta zależne są od wyboru formy dostawy
i sposobu realizacji przesyłki po stronie przewoźnika-dostarczyciela i wynoszą zazwyczaj: do 2-ch dni roboczych zarówno w przypadku firmy kurierskiej,
jak i paczek priorytetowych Poczty Polskiej licząc od daty wysyłki. W przypadku przesyłek ekonomicznych (zwykłych) Poczty Polskiej realizacja dostawy może trwać do 5-ciu dni roboczych.
7. W przypadku zainteresowania wysyłką paczki poza granice Polski należy:
- przed dokonaniem zakupu drogą e-mail lub telefonicznie ustalić z nami
 dokładne (końcowe) koszty wysyłki do kraju docelowego.
  Cennik wysyłek paczek zagranicznych
- w opcjach koszyka z zakupami zaznaczyć wówczas pole "Odbiór osobisty"
- w komentarzu koszyka z zakupami wpisać informacje dotyczące wysyłki
 zagranicznej (kraj docelowy, ustalony koszt wysyłki, dokładny adres)

UWAGA, WAŻNE !!!
- Nie wysyłamy paczek zagranicznych za pobraniem ; tylko przedpłata na konto.
- Przelewy na nasze konto wyłacznie w PLN (przewalutowanie w banku klienta).

§9  Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży

1. Prawo odstąpienia od umowy :
1. W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy Kupujący (konsument) może
 odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia
 kosztów za wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu towaru.
2. W takim przypadku Skymedia Sp.z o.o. zwróci Kupującemu kwotę zapłaconą
 za towar oraz koszty przesyłki towaru do Kupującego.
3. Aby odstąpić od umowy zawartej na odległość (przez internet), należy złożyć
 Skymedia Sp.z o.o. stosowne oświadczenie woli, przesyłając je na adres
 e-mail: [ shop@skymedia.pl ] lub w formie pisemnej.
4. Przesyłkę (najlepiej w oryginalnym opakowaniu) wraz z oryginałem dowodu
 zakupu (paragon lub faktura) należy nadać na adres : Skymedia Sp.z o.o.
 40-078 Katowice pl.Wolności 9.
5. Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, poniżej.
 Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy (oświadczenie to należy wypełnić
 i odesłać tylko w przypadku odstąpienia od umowy [nie dot. reklamacji] ):
 - adresat - SKYMEDIA Sp.z o.o. 40-078 Katowice ; pl. Wolności 9
 - Ja [imię, nazwisko kupującego] niniejszym informuję o moim odstąpieniu
 od umowy sprzedaży następujących rzeczy: [nazwy kupionych przedmiotów]
 - Data zawarcia umowy to [data], data odbioru przedmiotów [data] .
 - Imię i nazwisko: [imię i nazwisko kupującego] ,
 - Adres: [adres kupującego]
 - Nr rachunku bankowego na który należy zwrócić pieniądze: (konto nr)
 - Data: [data odstąpienia od umowy]
 - Podpis: [tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej]
6. Formularz odstąpienia od umowy.pdf,  Formularz odstąpienia od umowy.doc
2. Koszt zwrotu towarów w przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży :
- Skymedia Sp.z o.o. nie ponosi kosztu odesłania towaru do Sprzedawcy przez
 Klienta (koszt odesłania towaru ponosi Kupujący).
3. Zwrot zapłaconej ceny za produkty oraz kosztów wysyłki poniesionych przez Klienta przy zakupie zostanie dokonany niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy oraz otrzymania przez Skymedia Sp.z o.o. zwrotnej przesyłki towarów od Klienta. Zwrot płatności otrzymanych od Klienta dokonywany będzie przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że strony ustalą inaczej.
4. Brak możliwości odstąpienia od umowy - szczególne przypadki :
1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość (np. przez internet)
 nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do zakupionych
 zestawów pre-paid (karta kodowa lub karta z dekoderem) jeśli klient
 dokonał już aktywacji karty
(usług) czyli rozpoczął korzystanie z usług
 operatora płatnej telewizji cyfrowej.
2. Zgodnie z Art.38 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta,
 prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa
 lub na odległość (np.w Internecie) nie przysługuje Klientowi (konsumentowi)
 w odniesieniu do przypadków wymienionych w Art.38 tej ustawy.
5. Prawo odstąpienia od umowy nie ma zastosowania, gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi, lub z naruszonymi plombami gwarancyjnymi.
Dla uniknięcia kłopotów z tym związanych należy przed odebraniem przesyłki
z poczty lub od kuriera sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu
w transporcie. Należy również sprawdzić stan taśm lub plomb naklejonych
na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia, albo gdy plomby lub taśmy są zerwane, należy w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń klienta z tytułu uszkodzenia przesyłki (lub kradzieży) w transporcie.
6. Prawo odstąpienia od umowy nie ma również zastosowania, gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami elektrycznym, pochodzenia zewnętrznego (np.wyładowania atmosferyczne, przepięcia linii energetycznej).
Wówczas procedura reklamacji będzie rozpatrywana w oparciu o przepisy gwarancji lub rękojmi.

§10  Gwarancja, rękojmia, zwroty towarów

1. Zakupione przez Klienta i dostarczone przez Skymedia Sp.z o.o. produkty objęte są gwarancją producenta lub gwarancją Skymedia Sp.z o.o.
W przypadku ewentualnych reklamacji produktów należy skontaktować się bezpośrednio z odpowiednim serwisem, którego adres znajduje się na karcie gwarancyjnej lub ewentualnie z firmą Skymedia Sp.z o.o.
2. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji (zarówno przez serwis gwarancyjny jak i przez sprzedawcę) jest dostarczenie reklamowanego produktu wraz z dowodem zakupu (paragon lub faktura) i kartą gwarancyjną, o ile taka została wydana.
3. Reklamacje gwarancyjne rozpatrywane są zgodnie z warunkami udzielonej gwarancji, o ile taka została udzielona. Reklamacje z tytułu rękojmi rozpatrywane są w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego. Wybór podstawy reklamacji oraz dochodzonego roszczenia należy do Kupującego.
4. Skymedia Sp.z o.o. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni od chwili jej zgłoszenia, lub dostarczenie reklamowanego produktu. Gdyby rozpatrzenie reklamacji w terminie do 14 dni nie było możliwe, Skymedia Sp.z o.o. zobowiązuje się do poinformowania w tym okresie Klienta o tym, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
5. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych w związku z przesyłką towaru będą rozpatrywane tylko w przypadku sprawdzenia przesyłki
w obecności przedstawiciela firmy spedycyjnej w momencie jej odbioru.
Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji będzie spisanie wraz
z przedstawicielem firmy kurierskiej lub pocztowej protokołu reklamacyjnego.
Rozpatrywane będą wyłącznie reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych zgłoszone przez klienta w terminie do 7 dni od daty odbioru przesyłki.
6. Gwarancja oraz rękojmia mogą być ograniczone, gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi, lub naruszone zostały plomby gwarancyjne,
a jedna z tych okoliczności ma wpływ na uszkodzenie towaru.
Gwarancją oraz rękojmią nie są objęte również uszkodzenia o charakterze elektrycznym pochodzenia zewnętrznego (np. wyładowania atmosferyczne, przepięcia linii energetycznej, niewłaściwe napięcie zasilające, itp.).
7. Opis procedury ewentualnej reklamacji :
1. Kupujący może składać reklamacje dotyczące zawartej Umowy Sprzedaży
 pod adresem - shop@skymedia.pl   lub w formie pisemnej na adres
 Skymedia Sp.z o.o. ; 40-078 Katowice ; pl. Wolności 9
2. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
 - imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
 - datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
 - nazwę towaru, cenę towaru, numer faktury VAT lub paragonu
 - konkretne wskazanie żądania Kupującego,
 - opis uszkodzenia oraz / lub wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia,
 przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do Klienta
 składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
4. Sprzedający rozpocznie rozpatrzenie reklamacji niezwłocznie od daty
 jej otrzymania w prawidłowej postaci, tak aby w nieprzekraczalnym
 terminie 14 dni udzielić odpowiedzi Kupującemu.
5. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego
 adres e-mail , bądź na adres korespondencyjny poczty tradycyjnej.
6. Klient ma również możliwość skorzystania z gwarancji na warunkach
 w niej opisanych (o ile taka jest dołączona do towaru).

§11  Polityka prywatności i pliki "cookies"

1. Skymedia Sp. z o.o. nie przetwarza podanych przez Klienta danych adresowych. Szanując prawo użytkowników do ochrony prywatności, deklarujemy, że:
- jesteśmy przeciwni wykorzystywaniu prywatnych danych Klientów sklepu
 internetowego do celów reklamowych
- wykorzystujemy prywatne dane adresowe Klientów wyłącznie przy konkretnej
 transakcji, to jest do weryfikacji zamówienia i wysyłki towaru do Klienta.
Dane Klienta zostaną przekazane jedynie Poczcie Polskiej lub firmie kurierskiej, która dostarcza przesyłkę (bez adresu e-mail). Firmy kurierskie nie będą tych danych przetwarzać. Dane naszych Klientów nie będą przekazywane żadnemu innemu podmiotowi dla celów komercyjnych lub reklamowych.
2. Nie jest wymagana rejestracja Klienta poprzez założenia konta w naszym
e-Sklepie. W takim wypadku formularz tele-adresowy zamówienia należy wypełnić niezbędnymi danymi przy składaniu każdego zamówienia.
Inną formą rejestracji (nie obowiązkową) w naszym e-Sklepie jest założenie konta Klienta i logowanie się poprzez podanie hasła i aktywnego adresu poczty e-mail. To wyłącznie na to konto pocztowe e-mail będzie przesyłana ewentualna korespondencja z naszej strony, w zasadzie tylko ta dotycząca zawartej transakcji zakupu w naszym e-Sklepie. Jeżeli Klient zaznaczy, czy jest zainteresowany otrzymywaniem informacji (wyłącznie z naszego e-Sklepu) o nowych usługach, produktach lub serwisach, będą mu przesyłane takie informacje do czasu, aż sam Klient z tej formy informacji nie zrezygnuje.
3. Każdy Klient e-Sklepu www.skymedia.pl lub sat.net.pl ma dostęp do podanych przez siebie danych (konta Klienta) i może je aktualizować, zmieniać lub usunąć.
4. Do prawidłowego funkcjonowania e-Sklepu www.skymedia.pl lub sat.net.pl wykorzystujemy pliki "cookies" (małe pliki tekstowe, zapisywane na dysku komputera Kupującego). Są to pliki, które pozwalają na identyfikację Klienta przez system elektroniczny i usprawniają działanie pewnych funkcji, takich jak automatyczne logowanie. Skymedia Sp. z o.o. nie wykorzystuje plików cookies do żadnych innych celów niż, realizacja zamówienia. Stosowanie mechanizmu plików "cookies" przez nasz serwis ograniczone jest do niezbędnego minimum. Klient może sam wyłączyć pliki cookies - szczegółowe informacje na ten temat dostępne są w zakładce Pomoc każdej przeglądarki internetowej.

§11  Postanowienia końcowe

1. Każdy Klient przed dokonywaniem zamówienia w naszym e-Sklepie zobowiązany
jest do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu.
2. Skymedia Sp. z o.o. informuje, iż przestrzega Kodeksu Dobrych Praktyk w Handlu Elektronicznym, z którym można zapoznać się na tej stronie
3. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego i nie powinno być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Skymedia Sp. z o.o. deklaruje bezwzględne podporzadkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
4. Opinie, uwagi i pytania dotyczące działania naszego e-Sklepu w zakresie prezentacji produktów, realizacji zamówień oraz procedur i regulaminu prosimy kierować na adres poczty elektronicznej - shop@skymedia.pl, lub poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie  http://www.skymedia.pl/1kontakt/
lub na adres firmy - Skymedia Sp. z o.o. ; 40-078 Katowice, pl.Wolności 9.
5. Strony (Klient i Sprzedający) deklarują wolę polubownego rozstrzygania ewentualnych sporów, a w przypadku braku takiej możliwości właściwym dla ich rozstrzygnięcia będzie sąd powszechny (właściwości miejscowej ogólnej lub przemiennej) zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o prawach konsumenta, oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
7. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 25-12-2014 r.
Data ostatniej aktualizacji niniejszego Regulaminu - 20-03-2015 r.